ERNAKULAM SHIVA TEMPLE

Shiva ashtottara shatanaamaavali (108 names)


» Om Shivaaya namah
» Maheshvaraaya namah
» Shambhave namah
» Pinaakine namah
» Shashishekharaaya namah
» Vaamadevaaya namah
» Viruupaakshaaya namah
» Kapardine namah
» Niilalohitaaya namah
» Shankaraaya namah
» Shuulapaanaye namah
» Khatvaa.ngine namah
» Vishhnuvallabhaaya namah
» Shipivishhtaaya namah
» Ambikaanaathaaya namah
» Shriikanthaaya namah
» Bhaktavatsalaaya namah
» Bhavaaya namah
» Sharvaaya namah
» Trilokeshaaya namah
» Shitikanthaaya namah
» Shivaapriyaaya namah
» Ugraaya namah
» Kapaaline namah
» Kaamaaraye namah
» Andhakaasurasridanaaya namah
» Gangaadharaaya namah
» Lalaataakshaaya namah
» Kaalakaalaaya namah
» Kripaanidhaye namah
» Bhiimaaya namah
» Parashuhastaaya namah
» Mrigapaanaye namah
» Jataadharaaya namah
» Kailaashavaasine namah
» Kavachine namah
» Kathoraaya namah
» Tripuraantakaaya namah
» Vrishhaa.nkaaya namah
» Vrishhabhaaruudhaaya namah
» Bhasmoddhuulita vigrahaaya namah
» Saamapriyaaya namah
» Svaramayaaya namah
» Trayiimuurtaye namah
» Aniishvaraaya namah
» Sarvagyaaya namah
» Paramaatmane namah
» Somasuuryaagnilochanaaya namah
» Havishhe namah
» Yagyamayaaya namah
» Somaaya namah
» Panchavaktraaya namah
» Sadaashivaaya namah
» Vishveshvaraaya namah
» Viirabhadraaya namah
» Gananaathaaya namah
» Prajaapataye namah
» Hiranyaretase namah
» Durdharshhaaya namah
» Giriishaaya namah
» Girishaaya namah
» Anaghaaya namah
» Bhujamgabhuushhanaaya namah
» Bhargaaya namah
» Giridhanvane namah
» Giripriyaaya namah
» Krittivaasase namah
» Puraaraataye namah
» Bhagavate namah
» Pramathaadhipaaya namah
» Mrityu.njayaaya namah
» Suukshmatanave namah

» Jagadvyaapine namah
» Jagad.hguruve namah
» Vyomakeshaaya namah
» Mahaasenajanakaaya namah
» Chaaruvikramaaya namah
» Rudraaya namah
» Bhuutapataye namah
» Sthaanave namah
» Ahayebudhnyaaya namah
» Digambaraaya namah
» Ashhtamuurtaye namah
» Anekaatmane namah
» Saatvikaaya namah
» Shuddhavigrahaaya namah
» Shaashvataaya namah
» Khandaparashave namah
» Agyaaya namah
» Paashavimochakaaya namah
» Mridaaya namah
» Pashupataye namah
» Devaaya namah
» Mahaadevaaya namah
» Avyayaaya namah
» Haraye namah
» Bhaganetrabhide namah
» Avyaktaaya namah
» Dakshaadhvaraharaaya namah
» Haraaya namah
» Puushhadantabhide namah
» Avyagraaya namah
» Sahasraakshaaya namah
» Sahasrapade namah
» Apavargapradaaya namah
» Anantaaya namah
» Taarakaaya namah
» Parameshvaraaya namah